Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen ROYAL DOCTORS en de zorgvrager.


Art. 1: Begripsbepaling

a. ROYAL DOCTORS
ROYAL DOCTORS is een onafhankelijke, dienstverlenende firma naar Belgisch recht die optreedt als tussenpersoon tussen de zorgvrager en de zorgverstrekker

b. Bemiddelingsovereenkomst:
De bemiddelingskomst waarbij ROYAL DOCTORS zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het bemiddelen tussen de zorgvrager en de zorgverstrekker is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

c. zorgvrager:
Iedere natuurlijke persoon die met ROYAL DOCTORS in contact is getreden teneinde van de bemiddelingsdiensten van ROYAL DOCTORS gebruik te maken.

d. zorgverstrekker:
Iedere arts, medische dienst hetzij ziekenhuis die door middel van de bemiddeling van ROYAL DOCTORS met de zorgvrager in contact treedt met het oog op een medische behandeling en / of onderzoek.


Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

De zorgvrager heeft kennis genomen van deze algemene voorwaarden die deel uitmaken van de bemiddelingsovereenkomst tussen de zorgvrager en ROYAL DOCTORS. Deze voorwaarden prevaleren boven al de andere algemene voorwaarden en worden door alle partijen aanvaard bij het aangaan van de bemiddelingsovereenkomst.


Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

De bemiddelingsovereenkomst tussen zorgvrager en ROYAL DOCTORS komt tot stand door het invullen en terugsturen van het formulier “vragenlijst ” van ROYAL DOCTORS.
De zorgvrager aanvaardt daarbij uitdrukkelijk de algemene Voorwaarden welke door ROYAL DOCTORS zijn gesteld.


Artikel 4: Betaling en facturatie

1.De minimumtermijn voor een lidmaatschap bedraagt 3 jaar. Na 3 jaar kan men het lidmaatschap ten alle tijden afzeggen.
Betaalde lidmaatgelden worden nooit terug betaald.

2. Bij gebreke aan integrale betaling van de factuur van ROYAL DOCTORS op de vervaldatum is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een conventionele nalatigheidsintrest verschuldigd, gelijk aan 10%.

3. Bovendien is, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitair bedrag gelijk aan 10 % van het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 50 euro, onverminderd het recht voor ROYAL DOCTORS om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.


Artikel 5: informatie

De zorgvrager geeft ROYAL DOCTORS het recht om persoonsgegevens, medische informatie en andere data die nodig zijn voor haar activiteiten, te verwerken.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

ROYAL DOCTORS draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de medische behandeling en/of medisch onderzoek geleverd door de zorgverstrekkers. De zorgverstrekkers zijn in medisch opzicht autonoom en dragen zelf verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die ze uitvoeren. Schade die voortvloeit uit de medische behandeling komt volledig voor risico en rekening van de arts, het ziekenhuis en /of het onderzoekscentrum.

ROYAL DOCTORS biedt geen enkele garantie betreffende het resultaat van de medische behandeling en/of het medisch onderzoek.


Artikel 7: Facturatie medische behandeling

De zorgvrager hetzij diens medische verzekering ontvangen rechtsreeks de factuur voor de medische behandeling en/of het onderzoek. Op geen enkele wijze kan ROYAL DOCTORS gehouden worden tot betaling van de facturatie voor de medische behandeling en/of onderzoek die aan de zorgdrager werd verleend.


Artikel 8:Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen ROYAL DOCTORS en de zorgvrager.
Alle betwistingen m.b.t. de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst tussen ROYAL DOCTORS en de zorgvrager vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.