Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen ROYAL DOCTORS en de zorgvrager.

Art. 1: Begripsbepaling 

a. ROYAL DOCTORS 

ROYAL DOCTORS is een onafhankelijke, dienstverlenende firma naar Belgisch recht die geschreven medische second opinion adviezen formuleert.

b.  Overeenkomst: 

De overeenkomst waarbij ROYAL DOCTORS zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het een geschreven S.O. advies is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

c.  Zorgvrager: 

Iedere natuurlijke persoon die met ROYAL DOCTORS  in contact is getreden teneinde van de dienstverlening van ROYAL DOCTORS gebruik te maken.

c.  Zorgverstrekker: 

Iedere arts, medische dienst hetzij ziekenhuis die door middel van de bemiddeling van ROYAL DOCTORS met de zorgvrager in contact treedt met het oog op een geschreven second opinion advies.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

De zorgvrager heeft kennis genomen van deze algemene voorwaarden die deel uitmaken van de dienstverling tussen de zorgvrager en ROYAL DOCTORS . Deze voorwaarden prevaleren boven al de andere algemene voorwaarden en worden door  alle partijen aanvaard bij het aangaan van de bemiddelingsovereenkomst.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst 

De overeenkomst tussen zorgvrager en ROYAL DOCTORS komt tot stand door het invullen en terugsturen van het formulier “vragenlijst ” van ROYAL DOCTORS. 

De zorgvrager aanvaardt daarbij uitdrukkelijk de algemene Voorwaarden welke door ROYAL DOCTORS zijn gesteld. 

Artikel 4: informatie 

De zorgvrager geeft ROYAL DOCTORS het recht om persoonsgegevens, medische informatie en andere data die nodig zijn voor haar activiteiten, te verwerken.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

ROYAL DOCTORS  draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de second opinion adviezen geleverd door de Royal Doctors specialisten. De zorgverstrekkers zijn in medisch opzicht autonoom en dragen zelf verantwoordelijkheid voor de adviezen die ze leveren.

ROYAL DOCTORS biedt geen enkele garantie betreffende het resultaat van het advies.

Artikel 6: Facturatie medische behandeling

De medische verzekering/B2B partner ontvangen rechtsreeks de factuur voor het second opinion advies. Op geen enkele wijze kan ROYAL DOCTORS gehouden worden tot betaling van de facturatie voor de medische behandeling en/of onderzoek die voortvloeien uit het aangeleverde second opinion advies

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen ROYAL DOCTORS en de zorgvrager.

Alle betwistingen m.b.t. de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst tussen ROYAL DOCTORS en de zorgvrager vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.